Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Baggerspecieverwerking


Koers Handel BV verwerkt op de locatie Grietmanswijk 5 te Bovensmilde onder andere baggerspecie. Er bestaan verschillende verwerkingsmethodes voor baggerspecie. De aangevoerde baggerspecie wordt hiertoe gedeponeerd in daarvoor aangelegde depots.

Ontwatering/rijping
In de depots wordt het baggerspecie ontwaterd en wordt door omzetten gerijpt. Rijping van baggerspecie is het natuurlijke proces waarbij de baggerspecie door indrogen en oxidatie overgaat in een compacter, meer luchtdoorlatend materiaal. De baggerspecie verandert hierdoor geleidelijk van een natte substantie in steekvaste grond. Ontwatering/rijping is vooral gericht op fysische kwaliteitsverbetering en duurt ongeveer een half jaar tot 2 jaar. Het ontwaterings/rijpings-proces mag alleen worden uitgevoerd door erkende verwerkers.

Zeven
Nadat de baggerspecie is veranderd in steekvaste grond kunnen de verontreinigingen, zoals puin, hout en dergelijke afgescheiden worden door zeven. De uitgezeefde grond kan civieltechnisch en of milieutechnisch opgewaardeerd worden door opmengen met behulp van de mobiele menginstallatie door toevoeging van poeders, zoals kalk, cement etc. Hierna kan de verkregen bouwstof weer worden gebruikt als vervanging van vulzand, ophoogzand en funderingsmateriaal.

Het belang van baggeren
Baggeren is van vitaal belang voor onze economie, ecologie en waterafvoer. Er wordt op dit moment echter onvoldoende gebaggerd door organisatorische knelpunten, het ontbreken van financiŽle middelen en geschikte locaties voor opslagdepots. Hierdoor worden de ontwikkelingen van transport over water, havens, recreatie, natuur en een schoon milieu geremd en ontstaan er knelpunten voor de veilige afvoer van water. De gevolgen hiervan zijn een verhoogd risico van economische schade door bijvoorbeeld overstromingen en verminderde bereikbaarheid van havens en de kans op ecologische schade.